Sheidzleba 3 jer giyvardet cxovrebashi adamiani da samivejer namdvili siyvarulit?

Автор:
Опубликовано: 2044 дня назад (21 октября 2012)
Блог: Вино
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Sheidzleba 3 jer giyvardet cxovrebashi adamiani da samivejer namdvili siyvarulit?
Вопросы. | Twlit rom wcxowrobt planetaze sadac materializmi pasobs da xeebis shrials arawin usmens,sadac
0 # 21 октября 2012 в 17:18 0
Ara namdvili siyvaruli mxolod ertia cxovrebashi,romelic gulsa da sulshi maradiulad grcheba da masavit aravin geyvareba sxva
0 # 21 октября 2012 в 17:18 0
Sxva adamianebi ver dagavicyeben im ertadert siyvaruls sadac ar unda caxvide an vistanac ar unda caxvide is ertaderti mainc icocxlebs shens sulshi,rogorc gmerti
0 # 21 октября 2012 в 18:09 0
Tu xan erti giyvars is daivicye axla sxva sheiyvare eg namdvili siyvaruli ar yopila aset kcevas tamashi kvia da karapshutoba
0 # 21 октября 2012 в 18:28 0
Albat vtamashobdi, axlaki ver vxvdebi gansakutrebuli ra ari dzvelisgan gansxvavebit axal siyvarulshi. Magram es chemi momavali iqneba.
0 # 21 октября 2012 в 18:52 0
GETANXMEBI NINO...NAMDVILI SIYVARULI ERTXEL MODIS DA MISI DAVIWYEBA DA SXVA SIYVARULIT SHECVLA SHEUZLEBELIA
0 # 21 октября 2012 в 19:09 0
gvanca albat tamos jer ar konia namdvili siyvaruli roca ipovis yvelapers mixvdeba albat:d
0 # 21 октября 2012 в 19:43 0
es yvavilebi ki chveni jgupis gogonebs(f)(f)(f)(f)(f)
0 # 21 октября 2012 в 20:52 0
namdvili siyvaruli mxolod cxovrebashi ertxel modis da agar meordeba.
0 # 21 октября 2012 в 21:03 0
ALBAT EGREA...MEC MEGONA ROM ODESGAC NAMDVILI SIYVARULIT MIYVARDA MAGRAM AXLA MIVXVDI ES MARTO BAVSHVURI GRZNOBA YOFILA
0 # 21 октября 2012 в 21:56 0
dalian kargi,gmertma knas odesme namdvili siyvaruli tu gecveva misgan bedniereba miigo da ara tkivili.
0 # 21 октября 2012 в 22:18 0
namdvili araamkveyniuriaramicieri siyvaruli xshirad romeo da julietasavit cremlebit mtavrdeba.
0 # 21 октября 2012 в 23:19 0
albat gmerti ar gvpatiobs masze metad gviyvardes...amxela siyvaruli dalocvac da cyevlacaa
0 # 21 октября 2012 в 23:22 0
GAIXARE GENACVALE..SHENC USAZGVROD DID SIYVARULS DA BEDNIEREBAS GISURVEB
0 # 22 октября 2012 в 04:34 0
Egrea gogoebo nagdad. Mec exla mivxvdi ra ari siyvaruli, radgan shemiyvarda da ase arasdros ganmicdia grdznoba.
0 # 22 октября 2012 в 04:56 0
(f)aba namdvili siyvaruli tua mouptxildit tkven siyvarul7
0 # 22 октября 2012 в 06:22 0
ZALIAN KARGI...GISURVEB EG SIYVARULI GANUMEOREBELI YOFILIYOS SHENS CXOVREBASHI
0 # 22 октября 2012 в 06:56 0
Gaixareeet. Tqvenc did da usasrulo bednierebas gisurveeebt orives gogoebo.
0 # 22 октября 2012 в 07:08 0
gaixaret gogoebo vichoravet gavarchiet siyvaruli exla yava dagvxatavda ara?:d
0 # 22 октября 2012 в 08:33 0
gaaktiurdit siyvarulit damcvaro xalxo gelodebit tkbili suprit:d
0 # 22 октября 2012 в 10:48 0
Vaime exa martla gaasworebda yavaaaa,,, neta vin gagviketebs umagres yavas?